การพนันกับกีฬามวยไทย

1. การพนันกับกีฬามวยไทย
การพนันกับกีฬามวยไทย ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่ให้ความสนใจ และต่อเกมกีฬานี้ เนื่องจากการพนันเป็นสิ่งที่มีอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน เมื่อผนวกกับกีฬาชกมวยมีการจัดการแข่งขันเพื่อเอาชนะกันขึ้นในเกมกีฬา แต่ก็มีการช่วงชิงกันเพื่อหวังที่จะชนะการต่อสู้ในเกมนั้น จึงมีการพนันกันเกิดขึ้นจากวันนั้นจนมาถึงปัจจุบัน
การพนันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ถือกำเนิดมีมาร่วมกับมนุษย์ตั้งแต่ยุคสมัยโบราณ การพนันหากมองในทางที่ดีก็ถือว่าการพนันทำให้สังคมมีความสุข การพนันเป็นกิจกรรมทางสังคมอย่างหนึ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และดาเนินสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนกระทั่งมีผู้ให้ความเห็นว่า การพนันถือเป็นกิจกรรมที่เป็นมรดกของมนุษยชาติที่เก่าแก่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันและอาจกล่าวได้ว่าเป็นปรากฏการณ์สากลของแทบทุกสังคมในโลก มีปรากฏหลักฐานว่า มนุษย์เล่นการพนันมานานแล้วหลายยุคสมัย จุดกาเนิดของการพนันคาดว่าเกิดขึ้นมาพร้อมกับศาสนา โดยอาศัยให้การพนัน เป็นเครื่องช่วยวัดความยุติธรรมต่างๆ ที่เกิดในสังคม เช่น การพยากรณ์เหตุการณ์ เพื่อยืนยันว่าศาสนามีความศักดิ์สิทธิ์ โดยการใช้ลูกเต๋า เพื่อเป็นการตอบคาถามของศาสนิก โดยผ่านทางพระผู้อุทิศตัวแก่พระเจ้าซึ่งใช้ลูกเต๋าช่วยตอบ มีหลักการเสี่ยงทายคล้ายกับการเล่นการพนัน ในยุคต่อมาการพนันถือได้ว่าเป็นกีฬาอย่างหนึ่งที่เล่นเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ โดยที่มีการพัฒนารูปแบบ วิธีการฯลฯ ของการพนันไปอย่างมิได้หยุด โลกเจริญขึ้นมากเท่าใดการพนันก็ยิ่งมีการพัฒนาไปมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็อาจเป็นเพราะจิตใจของมนุษย์มิได้เคยหยุดนิ่งนั่นเอง

2. ความหมายของการพนัน
การพนัน (Gambling) หมายถึง การเล่นเอาเงินหรือสิ่งอื่นด้วยการเสี่ยงโชคหรือฝีมือและเพื่อแสวงหาประโยชน์ โดยวิธีการเสี่ยงโชค ไหวพริบและฝีมือ โดยพนันเอาเงินหรือทรัพย์สิน เช่น การเล่นไพ่ต่างๆ เล่นไฮโล หวยใต้ดิน เล่นชนไก่ เป็นต้น การพนันเป็นการที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงร่วมกันทาการเสี่ยงโชคเอาจากทรัพย์สินที่ตนมีอยู่แล้วนาเอามารวมร่วมกันเพื่อพนันกัน การพนันและยังถือว่าเป็นอบายมุขอย่างหนึ่งที่ทาให้คนที่หลงผิดมัวเมาในการที่จะเสี่ยงโชค ซึ่งการเล่นการพนันมักจะเป็นสาเหตุทาให้ครอบครัวของผู้เล่นได้รับความเดือดร้อน ซึ่งบางครอบครัวต้องถึงกับแตกแยก และเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการทาเกิดอาชญากรรมส่งผลกระทบถึงความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยส่วนรวม ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และทางด้านศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งมีการแบ่งความหมายของการพนันออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. ความหมายตามพจนานุกรม
“การ” หมายถึง งาน, สิ่งที่ทา, เรื่อง, ธุระหน้าที่
“พนัน” หมายถึง การเอาเงินหรือสิ่งอื่น ด้วยการเสี่ยงโชค หรือ ใช้ฝีมือ

2. ความหมายตามกฎหมาย
จากการศึกษาในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ไม่ได้มีการกาหนดนิยามความหมายของคาว่า “พนัน” ไว้โดยเฉพาะ แต่จากการศึกษากฎหมายดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่าคาว่า “พนัน” นั้น มีความหมายเช่นเดียวกับความหมายทั่วไปและความหมายตามพจนานุกรม กล่าวคือ “พนัน” หรือการพนัน คือ การที่บุคคลสองคนขึ้นไปเข้าเล่นเพื่อแสวงหาประโยชน์ โดยอาศัยการเสี่ยงโชคด้วยความฉลาด ความชานาญ เล่ห์เหลี่ยม ไหวพริบและฝีมือ เพื่อพนันเอาเงินหรือทรัพย์สิน เช่น การเล่นไพ่ต่างๆ บิดเลียด เป็นต้น การเล่นเช่นนั้นเรียกว่า การพนัน

3. ปัญหาของการพนัน
การพนันเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโดยใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีค่า (มักเป็นเงิน) ในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ผลลัพธ์ไม่แน่นอน การเสี่ยงที่กระทา เป็นไปโดยการมีความหวังว่าจะได้สิ่งตอบแทนทันที อาจต้องมีทักษะเกี่ยวข้องซึ่งอาจลดความเสี่ยงลง แต่ไม่อาจกา จัด ความไม่แน่นอนได้รูปแบบของการพนันอันเป็นที่นิยมในปัจจุบันได้แก่ เกมในคาสิโน เครื่องสล็อตแมชชีนและเครื่องเล่นเกมโป๊กเกอร์การพนันทางอินเตอร์เน็ต ล็อตเตอรี่ การแข่งม้าและการพนันเกมการแข่งกีฬาเป็นทีม เช่นฟุตบอลหรือเบสบอล การพนันในลักษณะอื่นๆ รวมถึงการพนันที่เกี่ยวกับทักษะส่วนบุคคล การเก็งกาไรราคาอสังหาริมทรัพย์ และการค้าในตลาดหุ้น
3.1 ใครคือผู้มีปัญหาด้านการพนัน
ผู้มีปัญหาด้านการพนันคือบุคคลที่ใช้เวลาและเงินทองเพื่อการพนันในลักษณะที่เป็นอันตรายต่อตนเองผู้มีปัญหาด้านการพนันอย่างรุนแรงเป็นที่รู้จักกันในลักษณะของนักพนันที่เสพติดหรือผู้ติดการพนันอาการหนักของการพนันที่เป็นปัญหาคือการสูญเสียการควบคุมต่อการพนัน การเสียการควบคุมอาจอธิบายได้ในลักษณะต่อไปนี้
3.1.1 มีการพนันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากบุคคลนั้นๆ ต้องเสี่ยงมากขึ้นเพื่อรักษาระดับความตื่นเต้นและพยายามที่จะให้ได้เงินที่เสียไปกลับคืนมา
3.1.2 บางคนไม่สามารถหยุดเล่นการพนันขณะที่ตนเองกาลังดวงดี เขาก็รู้สึกว่าตนเองจะได้เงินมากขึ้นหากพนันอีก แต่หลังจากนั้นเมื่อหมดโชคแล้ว นักพนันที่เป็นปัญหาก็จะยังเล่นการพนันต่อไป จนกระทั่งไม่มีเงินเหลือ
3.2 อะไรคือสัญญาณของการพนันที่เป็นปัญหา
สัญญาณทั่วๆ ไปของการพนันที่เป็นปัญหาได้แก่

3.2.1 เล่นการพนันนานกว่าที่คุณตั้งใจ
3.2.2 พนัน “แบบทุ่มสุดตัว” แล้วหลังจากนั้นก็ “พยายามเอาคืน” หลังจากเล่นเสีย
3.2.3 โกหกสมาชิกในครอบครัวหรือคนอื่นๆ เกี่ยวกับจานวนเงินที่คุณเล่นการพนัน
3.2.4 ขาดงานหรือไม่ทาตามสัญญาที่ให้กับครอบครัวเนื่องจากการพนัน
3.2.5 ไม่สนใจด้านอื่นๆ ของชีวิตเนื่องจากใช้เวลาคิดถึงการพนัน
เมื่อปัญหาการพนันรุนแรงขึ้น ก็รู้สึกละอาย รู้สึกผิด และหดหู่มาขึ้นเรื่อยๆ7
3.3 อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างผู้ที่มีปัญหาด้านการพนัน ผู้เล่นการพนันเพื่อการเข้าสังคม และนักพนันอาชีพ
ผู้เล่นการพนันเพื่อการเข้าสังคมเล่นพนันเพื่อความบันเทิงและมักเล่นการพนันกับเพื่อน บุคคลเหล่านี้ไม่เสี่ยงมากกว่าที่ตนเองจะสามารถจ่ายได้ เขายอมรับได้ว่าการเสียพนันเป็น “ส่วนหนึ่ง” ของการเสี่ยง และไม่“ติดตามเล่นเพื่อให้ได้เงินคืน” เมื่อเล่นเสีย การเล่นพนันของคนเหล่านี้ไม่มีผลกระทบต่อการงานหรือชีวิตครอบครัวของเขา นักพนันอาชีพเล่นการพนันเพื่อให้ได้เงิน ไม่ได้เล่นเพื่อความตื่นเต้นหรือเพื่อหลีกเลี่ยงหรือหนีปัญหา นักพนันกลุ่มนี้มีวินัยและไม่เสี่ยงโดยไม่จาเป็น พวกเขามักจะหยุดเมื่อได้เงิน ผู้ที่มีปัญหาด้านการพนันจานวนมากมักอ้างว่า ตนเองเป็นนักพนันอาชีพแต่ในความเป็นจริงแล้ว นักพนันอาชีพไม่มีปัญหาที่เกิดจากการพนันเมื่อสิ้นเดือนหรือสิ้นปี คนเหล่านี้ก็ได้เงินเสมอ ในขณะที่ผู้ที่มีปัญหาด้านการพนันมักเสียการพนันเสมออย่างไรก็ตาม “นักพนันอาชีพ” ก็กลายเป็นผู้มีปัญหาด้านการพนันเมื่อเวลาผ่านไป ปัญหาด้านการพนันหรือเป็นโรคติดการพนัน นั่นหมายถึงว่า มีชาวแคลิฟอร์เนียราวหนึ่งล้านคนที่มีปัญหาด้านการพนันในชีวิตของตน

4. ความเป็นมาของกีฬามวยไทย
มวยไทยเริ่มขึ้นสมัยใดไม่ปรากฏ และไม่มีหนังสือเล่มใดเขียนไว้ว่าเกิดขึ้นในสมัยใด แต่เท่าที่ปรากฏนั้น มวยไทยได้เกิดขึ้นมานานแล้ว และอาจเกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับชาติไทย เพราะมวยไทยนั้นเป็นศิลปะประจาชาติของไทยเราจริงๆ ยากที่ชาติอื่นจะเลียนแบบได้ มวยไทยสมัยก่อนเท่าที่ทราบจะมีการฝึกฝนอยู่ในบรรดาหมู่ทหาร เพราะในสมัยก่อนไทยเราได้มีการรบพุ่งและสู้รบกันกับประเทศเพื่อนบ้านบ่อยๆ การสู้รบในสมัยนั้นยังไม่มีปืนจะสู้กันมีแต่ดาบทั้งสองมือและมือเดียว เมื่อเป็นเช่นนี้การรบพุ่งก็ต้องมีการประชิดตัว คนไทยเห็นว่าการรบด้วยดาบนั้นเป็นการรบพุ่งที่ประชิดตัวมากเกินไป บางครั้งคู่ต่อสู้อาจจะเข้ามาฟันเราได้ง่ายขึ้น ทาให้แพ้คู่ต่อสู้ได้ต่อมาเมื่อในหมู่ทหารได้รับการฝึกถีบ เตะแล้ว มีผู้คิดว่าทาอย่างไรเราจึงจะใช้การถีบ และเตะนั้นมาเป็นศิลปะสาหรับการต่อสู้ด้วยมือได้ จึงได้มีผู้ที่คิดจะฝึกหัดการต่อสู้ป้องกันตัวสาหรับการใช้แสดงเวลามีงานเทศกาลต่างๆ ไว้อวดชาวบ้าน และเป็นของแปลกสาหรับชาวบ้าน เมื่อเป็นเช่นนั้นนานเข้าชาวบ้านหรือคนไทยได้เห็นการถีบ-เตะอย่างแพร่หลายบ่อยเข้า จึงทาให้ชาวบ้านมีการฝึกหัดมวยไทยกันมากจนถึงกับตั้งเป็นสานักฝึกกันมากมาย แต่สานักที่ฝึกมวยไทยก็ต้อเป็นสานักดาบที่มีชื่อดีมาก่อน และมีอาจารย์ดีมาสอน ดังนั้นมวยไทยสมัยนั้นจึงฝึกเพื่อมีความหมาย 2 อย่างคือ 1. เพื่อไว้สาหรับรบข้าศึก 2. เพื่อไว้ต่อสู้ป้องกันตัวมวยไทยศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว แต่ก็แตกต่างไปจากมวยสากล คือ นอกจากจะใช้หมัดชกคู่ต่อสู้แล้วยังสามารถใช้ เท้า เข่า ศอกต่อสู้อีก การใช้หมัดชกในแบบมวยไทย นอกจากจะมีการชกตรง ชกชุด และชกอัปเปอร์คัด เหมือนกับแบบมวยไทยสากลแล้ว มวยไทยยังชกแบบมุดตัวเหวี่ยงกลับ เมื่อใดที่คู่ต่อสู้เผลอ ไม่จ้องดูก็จะถูกหมัดเหวี่ยงกลับของคู่ต่อสู้อาจถึงกับถูกน็อกได้นอกจากนั้นยังใช้อวัยวะอย่างอื่นช่วยได้อีกหลายวิธี เช่น ใช้เท้า เข่า ศอก เป็นอาวุธในการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามในปัจจุบันกีฬามวยได้มีการจัดการแข่งขันมวยไทยเป็นกีฬาอาชีพ และมีการจัดการแข่งขันกันทุกอาทิตย์ในส่วนของทางกรุงเทพฯ ส่วนที่ไม่เป็นกีฬาอาชีพก็เป็นการฝึกสอนในสถาบันการศึกษาเช่นการพลศึกษา ปัจจุบันกีฬามวยไทยเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติ จะเห็นได้จากในการจัดการแข่งขันในแต่ละครั้งจะมีชาวต่างชาติสนใจเข้าชมเป็นจานวนมาก และส่วนของการฝึกสอนในต่างประเทศที่สนใจกีฬามวยไทยก็ได้จัดตั้งเป็นค่ายมวยโดยเชิญหรือจ้างให้คนไทยไปสอน และเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้อยู่หลายประเทศ

5. ความหมายของกีฬามวยไทย
มวยไทย หมายถึง กีฬามวยบนเวทีที่มีกติกายอมให้คู่ชกใช้ เท้า ศอก และเข่าได้ กีฬามวยไทยเป็นศาสตร์และศิลปะ ที่เป็นศาสตร์เพราะเป็นวิชาการที่ทุกคนอาจจะศึกษาหาความรู้ได้เหมือนวิชาแขนงอื่นๆ ส่วนที่ว่าเป็นศิลปะเพราะประกอบด้วยกลยุทธ์ และลวดลายต่างๆ มากมาย ซึ่งยากที่จะเรียนรู้และปฏิบัติได้อย่างชัดเจน ศิลปะอย่างสูงของนักมวยคนหนึ่งยากที่นักมวยคนหนึ่งจะพึงปฏิบัติสืบทอดต่อไปได้ มวยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวอย่างหนึ่งตามธรรมชาติของบุคคล ซึ่งมีการแข่งขันแพ้ชนะด้วยการชกต่อยกัน อันเป็นการโจมตีจุดอ่อนของร่างกายคู่ต่อสู้ ศิลปะของมวยจึงแตกต่างกันไปตามลักษณะหรือแบบของการต่อสู้ป้องกันตัว ปัจจุบันมีมวยอยู่ 2 ชนิด คือ มวยปล้าและมวยชก มวยชกก็ยังแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือชกด้วยหมัดบวกการต่อสู้ด้วยเท้า เข่า ศอก ตามแบบของกีฬามวยไทย และชกด้วยหมัดอย่างเดียว อันเป็นที่นิยมกันโดยทั่วไป เรียกว่ามวยสากลกีฬามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่สามารถนาไปใช้ได้ในเชิงกีฬาและการต่อสู้จริงๆ ศิลปะประเภทนี้ มีมาแต่โบราณกาล บรรพบุรุษของชาติไทยได้ฝึกฝนอบรมสั่งสอนกุลบุตรไว้เพื่อป้องกันตัวและชาติ บรรดาชายฉกรรจ์ของไทยได้รับการฝึกฝนวิชามวยไทยแทบทุกคน นักรบผู้กระเดื่องนามทุกคนต้องได้รับการฝึกฝนอบรมศิลปะประเภทนี้อย่างชัดเจนทั้งสิ้น เพราะการใช้อาวุธช่วยในสมัยโบราณ เช่น กระบี่ พลอง ดาบ ง้าว ทวน ฯลฯ ถ้ามีความรู้วิชามวยไทยด้วยแล้วจะทาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่เข้าต่อสู้ติดพันประชิดตัวจะได้ใช้อวัยวะบางส่วนเข้าช่วย เช่น เข่า เท้า ศอก เป็นต้น แต่เดิมศิลปะมวยไทยที่มีชั้นเชิงสูงมักจะฝึกสอนกันในบรรดาเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ หรือเฉพาะพระมหากษัตริย์และขุนนางฝ่ายทหารกีฬามวยไทยเป็นกิจกรรมพลศึกษาอย่างหนึ่ง ที่ช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจตลอดจนพัฒนาการด้านสังคม กีฬามวยไทยเป็นกีฬาที่นิยมฝึกกันโดยทั่วไป เพื่อความสนุกสนานและชนบางกลุ่มได้ยึดเอามวยไทยเป็นอาชีพ โดยได้ผลตอบแทนจากการเข้าแข่งขันแต่ละครั้ง อีกทั้งเป็นการออกกาลังกายทาให้มีพลานามัยสมบูรณ์ มีวินัยในตนเอง จึงทาให้มีบุคคลทั่วไปมีความสนใจนิยมฝึกการเล่นมวยไทยกันมาก

6. ประโยชน์ของกีฬามวยไทย
มวยไทย คือกระบวนการฝึกฝน ซึ่งเป็นผลที่ก่อให้เกิดการพัฒนา ร่างกาย และจิตใจ ปัญญา และสร้างความมีระเบียบวินัยและส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม มวยไทยเป็นศีลปะการต่อสู่ที่มีมาแต่โบราณ ที่นาไปใช้คู่กับการทาสงคราม เนื่องจากในสมัยก่อนอาวุธที่ใช้ต่อสู้กันจะเป็น ดาบ หอก ง้าว ซึ่งต้องอาศัยชั้นเชิงหรืออาวุธมวยไทยเข้ามาช่วย เพื่อเป็นลีลาในการหลบหลีกอาวุธในการต่อสู้กับศัตรูแต่ละครั้ง มวยไทยจึงถือว่าเป็นการพัฒนาร่างกายให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้มีพร้อมในการต่อสู้ เพราะว่ามวยไทยเป็นวิชาศีลปะการต่อสู้ในสงครามมาก่อน
7. ความสาคัญของกีฬามวยไทย
7.1 มวยไทยสาคัญต่อบุคคล
มวยไทยช่วยพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญาให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทางกาย และจิตใจ สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ดังนั้นคนไทยทุกคนควร จะได้ฝึกฝนเพื่อเป็นการออกกาลังกาย ให้ร่างกายมีสมรรถภาพ ทางกายดีอยู่เสมอ ทั้งควรจะได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องมวยไทยให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง
7.2 มวยไทยสาคัญต่อชุมชนและสังคม
มวยไทย เป็นกิจกรรมการออกกาลังกายส่วนบุคคล และเป็นการออกกาลังกายร่วมกับหลายๆ คนได้ อาจใช้มวยไทยเพื่อการเล่นสนุกสนาน และจัดการแข่งขันมวยไทยในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น งานเทศกาลประเพณีกิจกรรมเกี่ยวกับมวยไทยจึงเป็นสื่อสัมพันธ์ของคนในชุมชน ช่วยพัฒนาการทางสังคม กีฬามวยไทยเป็นศิลปวัฒนธรรมไทยด้านหนึ่ง ผู้ฝึกหัดมวยไทย ก็เสมือนผู้รักษา ทานุบารุง และดารงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ทั้งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวโน้มน้าวให้ชาวไทยรักหวงแหนและสามัคคีในหมู่คณะ อันเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความมั่นคงสืบไป อันเป็นทางที่จะพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
7.3 มวยไทยสาคัญต่อประเทศชาติ
มวยไทยมีส่วนสาคัญในการดารงเอกราชของชาติไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเพราะมวยไทยช่วยให้การรบของทหารไทยได้เปรียบคู่ต่อสู้ โดยเฉพาะในระยะประชิดตัว ทหาร ตารวจไทยจึงได้รับการฝึกฝนเรื่องมวยไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน มวยไทยแพร่หลายทาให้ชาวต่างชาติรู้จักคนไทย นิยมยกย่องในความสามารถด้านมวยไทยโดยจ้างให้เป็นผู้ฝึกสอนช่วยให้คนไทยมีงานทา ทารายได้ให้ประเทศไทยอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

7.4 มวยไทยสาคัญต่อนานาชาติ
มวยไทยมีความสาคัญต่อชาวโลก เนื่องจากนานาประเทศเริ่มหันมาสนใจศิลปะการต่อสู้แบบ มวยไทยและนิยมฝึกซ้อมทั้งเพื่อการออกกาลังกาย และเพื่อการแข่งขัน มีการตั้งชมรมและองค์กรมวยไทยในต่างประเทศมากมาย
7.5 มวยไทยช่วยทาให้ชาติมั่นคง
มวยไทยเป็นเอกลักษณ์ เป็นวัฒนธรรม และวัฒนธรรม คือความมั่นคงของชาติมวยไทยจึงเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้ชาติไทยมั่นคง ไม่ว่าคนไทยจะไปอยู่ที่ใดก็จะนาศิลปะมวยไทยไปฝึกปฏิบัติ และเผยแพร่ สร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คนไทยด้วยกัน

8. การเล่นการพนันกีฬามวยไทย
การเล่นการพนันกีฬามวยไทย เริ่มมีขึ้นในสมัยใดไม่ได้มีปรากฎในบันทึก หรือในเอกสารใดๆ มีเพียงสันนิฐานจากตารา “มวยไทย”12 มีความว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาการชกมวยไทยจะมีความเจริญรุ่งเรืองมาก ซึ่งในสมัยนั้น พระเจ้าเสือ หรือ ขุนหลวงศรศักดิ์ พระองค์ทรงชอบกีฬามวยไทยมาก และพระองค์ได้สมัครชกมวยในงานมหรสพ ซึ่งหลังจากเสร็จจากการทาศึกแล้ว จัดให้มีการชกมวยเพื่อความสนุกสนาน และได้มีการพนันกันระหว่างนักมวยที่เก่งจากหมู่บ้านหนึ่ง กับนักมวยที่เก่งอีกหมู่บ้านหนึ่งนามาชกกัน จึงถือได้ว่าการพนันกีฬามวยไทยมีจุดเริ่มต้นในสมัยนี้

9. พัฒนาการของการพนันมวยไทย
ในสมัยก่อนการพนันมวยไทย เป็นการเล่นเพื่อสนุกสนานในเกมการแข่งขันกันมากกว่าไม่ได้มุ่งหวังความร่ารวยอะไรมากมาย ซึ่งการแข่งขันในแต่ละครั้ง ไม่มีส่วนในทางธุรกิจเข้ามาข้องเกี่ยวการลงทุนในการจัดการแข่งขันไม่มี สถานที่การแข่งขันเพียงแต่อาศัยลานสนามตามวัดหรือลานสาธารณะ เป็นเวทีในการจัดการแข่งขัน แต่เมื่อนามาเปรียบเทียบกับการเล่นการพนันในสมัยนี้ จะเห็นว่าในวงการกีฬาได้ถูกครอบงาในส่วนของธุรกิจนายทุน จนทาให้เกิดปัญหาขึ้นกับกีฬามวยไทย และได้มีการพัฒนารูปแบบของผู้เล่นหรือเซียนพนันกันอยู่ตลอดเวลา
การพนันเป็นตัวหล่อเลี้ยงธุรกิจมวยไทย เนื่องจากผู้ชมส่วนใหญ่จะเข้าไปเล่นการพนันมีวงเงินไม่ต่ากว่า 10 ล้านบาทต่อรายการ ระบบการพนันทางาน อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมให้ผู้ที่เล่นการพนัน เสียจ่ายเงินได้ นอกจากนี้ระบบการพนันยังควบคุมไม่ให้มีการล้มมวยมากมากอีกด้วย และการพนันเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมของสนามมวย ผู้จัดรายการ หัวหน้าค่ายมวย และนักนักมวย โดยเฉพาะผู้จัดรายการจะต้องประกบมวยสู่สีเป็นที่พอใจกับเซียนมวย เพราะมวยชกกันสูสี นอกจากจะดูสนุกแล้วจะทาให้มีปริมาณการเล่นการพนันมาก อันเนื่องมาจากราคาต่อรองที่สูสีนั้นเอง ทางด้านสนามมวยก็ต้องการผู้จัดรายการที่ประกบคู่มวยได้สูสี เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่มาจาก ผู้ชมที่เข้ามาเล่นการพนันนั่นเอง

1. การต่อรองราคา เป็นการต่อรองของผู้ที่ให้ความสนใจ ที่ต้องการมาเล่นการพนันและมีการต่อรองราคาต่างๆ ซึ่งมีอยู่ในสนามมวยทุกแห่งตามล็อกที่นั่งของคนดู ซึ่งในสนามมวยจะมีการแบ่งคนดูการแข่งขันออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่มาดูที่มีความชอบในศีลปะแม่ไม้มวยไทย และ กลุ่มที่มีจุดประสงค์เพื่อจะเข้าไปเล่นการพนันอย่างเดียว ปัจจุบันการส่งสัญญาณมือถือว่าเป็นการพัฒนาของการเล่นการพนันอย่างหนึ่ง เนื่องจากภายในสนามการแข่งขันมวย มีนักพนันเข้าไปเล่นเป็นจานวนมาก ก็ได้อาศัยการโบกมือหรือการแสดงสัญญามือเป็นการต่อรอง ซึ่งการต่อรองราคาจากสัญญามือ จะมีการกาหนดกติการ่วมกันของผู้เข้ามาเล่นการพนันมวย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นระหว่างนักพนันด้วยกัน เช่นการที่จะต่อราคา ผู้ที่เสนอราคาต้องคว่ามือลงพร้อมกับสัญลักษณ์ต่อเท่าไหร่ หากต้องการต่อรองราคาให้หงายมือขึ้น และสัญลักษณ์ในการต่อรองราคาในการเล่นพนันของนักพนัน ซึ่งอัตราต่อรองในการเล่นแต่ละครั้งมีมากมายหลายระดับราคา

2. การล้มมวย หมายความว่า การเข้าแข่งขันกีฬามวยโดยแสร้งชกแพ้ และให้หมายรวมถึงการเข้าแข่งขันกีฬามวยโดยได้มีการกาหนดผลการแข่งขันไว้เป็นการล่วงหน้า หรือมีเจตนาเพื่อให้ผลการแข่งขันกีฬามวยเป็นไปตามที่กาหนดผลล่วงหน้า13 คิดว่าทุกคนเคยได้ยินคาว่า ล้มมวย ในวงการพนันกีฬามวยไทย ซึ่งคานี้มีความหมายต่อวงการมวยไทยเป็นอย่างมาก แม้แต่ทางคดีต่างๆที่เกิดขึ้นยังมีการนาคาว่า “มวยล้มต้มคนดู”ซึ่งคานี้แปลว่าการทาที่ไม่สาเร็จ หรือจริงจัง ในส่วนของกีฬามวยไทย การล้มมวยมีความหมายว่าชกไม่จริงจัง หรือภาษามวยเรียกว่า ชกไม่สมศักดิ์ศรี

10. ผลกระทบการเล่นการพนันกีฬามวยไทย
กีฬามวยไทยเป็นกีฬาที่ได้สร้างชื่อสียงให้กบคนไทย และเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติได้นาเอาศีลปะแม่ไม้มวยไทยไปฝึก ไปซ้อมจนสามารถนาเอาศีลปะแม่ไม้มวยไทยกลับมาเป็นเกมกีฬาต่อสู้ได้เป็นอย่างดี จนทาให้กลุ่มนักธุรกิจนาเอากีฬามวยมาเป็นธุรกิจกันมากมาย แม้แต่คนไทยยังไปตั้งค่ายมวยไทยในต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน มวยไทย ศิลปะการต่อสู้ของคนไทย เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก แต่สาหรับคนไทยกระแสของมวยไทย ก็เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มของคนออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ และเป็นที่มาของค่ายมวยไทย หลายๆ แห่งที่เปิดให้บริการในขณะนี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นที่ฝึกศิลปะและอนุรักษ์ศีลปะแม่ไม้มวยไทยแล้ว ยังพ่วงเรื่องของการออกกาลังกาย สาหรับหนุ่มสาวที่ต้องการหุ่นฟิต สวย แบบคนรุ่นใหม่ และยังมีค่ายมวยรุ่นใหม่เกิดขึ้นมากมาย เพื่อเป็นทางเลือกของคนที่ชอบออกกาลังกาย โดยอาศัยการฝึกซ้อมในศีลปะมวยไทย